За нас

Асоциацията на акредитираните органи за за оценка на съответствието (ААООС) е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Дейността на ААООС е насочена да формулира, представлява и защитава общите интереси на своите членове. Членове на Сдружението могат да бъдат сертифициращи организации, работещи на българския пазар, в областта на сертификация на продукти, системи за управление и персонал, с акредитация от акредитационен орган, страна по споразумението за взаимно признаване на акредитацията на Европейската организация за акредитация (EA MLA).

Асоциацията на акредитираните органи за за оценка на съответствието е пълноправен член на Европейската федерация на асоциациите са сертифициращите организации (EFAC)

Чрез членството си в EFAC, ААООС е член на Международния Акредитационен Форум (IAF) има статут на Recognized Stakeholder в Европейската организация за акредитация (EA), както и статут на A-Liaison Member на ISO/CASCOISO Committee on Conformity Assessment.

Участието на ААООС в тези международни организации и форуми, дава възможност на членовете и техни експерти, да участват директно в разписването на международните стандарти, правила, задължителни и указателни документи, свързани с процесите на акредитация и сертификация в глобален мащаб и възможност за навременна информираност и развитие на водеща компетентност.